Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 3. – 14. května 2021 distanční formou. Příslušné dokumenty si můžete stáhnout na  webových stránkách školy nebo si vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři městyse.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a platném znění se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v termínu od 3. do 14. května. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku  od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2021 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2019 a později.

V letošním roce se díky mimořádné situaci zápis k předškolnímu vzdělávání uskuteční pouze distanční formou.

K podání žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit:

1. vyplněnou žádost a zápisní list – viz webové stránky školy (www.zsjimramov@unet.cz), část ke stažení, tiskopisy k přijetí do MŠ si můžete také vyzvednout v kanceláři zřizovatele (Městyse Jimramov),

2. prostou kopii rodného listu dítěte (po ukončení přijímacího řízení bude kopie skartována),

3. na zápisním listu potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nutné tiskopisy o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit písemně následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) – dktmd6g,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou nebo vhodit obálku s příslušnými dokumenty do poštovní schránky umístěné nad školní jídelnou (každý den se vybírá).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost je nutné doručit ZŠ a MŠ Jimramov do 14. května, o přijetí dítěte budete informováni  28. května na webových stránkách školy a zřizovatele. Vaše dítě nemůže být přijato jmenovitě, ale bude mu přiděleno registrační číslo, pod kterým bude údaj o přijetí. Ke sdělení registračního čísla vašeho dítěte, prosím, abyste uváděli na žádost o přijetí do MŠ kontaktní mail.

Formuláře  ke stažení:

Zápisní lístek do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Souhlas - MŠ