Výsledky testování žáků 3., 5. a 9. ročníku firmou SCIO

Testování SCIO

I v letošním roce probíhalo na naší škole testování znalostí a dovedností žáků firmou SCIO. Situace ve výuce byla náročná především díky distanční výuce, ke které přistupovali žáci různým způsobem. Většina plnila úkoly svědomitě, na 1. stupni pak za velké asistence rodičů. Samotné testování probíhalo při prezenční výuce, v 9. ročníku po návratu z podzimní distanční výuky, ve 3. a 5. ročníku pak v měsíci květnu.

9. ročník

Výsledky testování v českém jazyce  byly na naší škole lepší než u 60 % zúčastněných školu. V matematice měla naše škola výsledky lepší než polovina zúčastněných škol.

Studijní potencionál žáků v matematice i českém jazyce podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům.

Velmi dobré výsledky byly i v testování SCATE v anglickém jazyce. Pouze 2 žáci nesplnili očekávané výstupy, výsledky 4 žáků byly dokonce na vyšší úrovni než je předepsaná úroveň pro 9. ročník – B1 a dokonce i B2.

3. ročník

Výsledky 3. ročníku byly ve všech oblastech nadprůměrné. V českém jazyce, matematice a klíčových kompetencí jsme předstihli 60 % zúčastněných škol, v anglickém jazyce se výsledky vyšplhaly téměř k 80 % a v oblasti  člověk a jeho svět byla úspěšnost vyšší než 80 %.

5. ročník

Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z obecných studijních předpokladů.  Výsledky testů z českého jazyka i  matematiky byly lepší než u 60 % zúčastněných škol.

V anglickém jazyce metodou SCATE téměř 70 % žáků splnilo očekávaný výstup, 25 % výstupy nesplnilo a téměř 10 % dosáhlo výsledků vyšších než je předepsaná úroveň pro 5. ročník, úrovně A2 a jedna žákyně dokonce úrovně B1.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že studijní potencionál žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům. Vzhledem k tomu, že je ve třídě 7 žáků s podpůrnými opatřeními, jsou výsledné výsledky velmi dobré.

I když všichni vidíme mezery ve znalostech žáků, testování nám ukázalo, že situace je stejná v celé republice. Letos jsme nevolili testování pro srovnávání školy s ostatními školami, šlo nám především o to, zjistit úroveň znalostí a dovedností v jednotlivých třídách.